top of page

 
 
 
 
TMGB използва гъвкав и отзивчив модел на ангажираност, който осигурява тясна поддръжка и координация с клиентите, което води до висококачествено персонализирано обслужване.

 

Two women studying together.

 

 

1

Неявните или несъзнателни пристрастия се случват, когато мозъците ни правят невероятно бързи преценки и оценки на хора и ситуации, без да осъзнаваме.

 

Микронеравенствата са малки поведения (жестове, тон, действия) или използване на език (думи), които подкопават положителните намерения, възприемани от другите като изключващи и могат да дискриминират.

Ние ви помагаме да идентифицирате организационните пристрастия, да установите микронесправедливостите и да вземете решения независимо от тях.

Two young women talking to each other.

 
ТЯЛО
Групова динамика и сплотеност на екипа

2

 

Груповата динамика се отнася до система от поведения и психологически процеси, протичащи в социална група (вътрешногрупова динамика) или между социални групи (междугрупова динамика).

 

Използване на метакогниция, различно мислене, ефективна комуникация и изграждане на взаимоотношения...

Ние увеличаваме груповата динамика, осигурявайки по-продуктивен и талантлив екип.

Two men and two women working together.

 
ДЕЙСТВИЕ
Промяна на поведението -
Отношение, стремеж, етос, цел, теория (ADEPT)

3

•Отношение – нагласа, лични възприятия

•Движение – мотив, лична/емоционална инвестиция

•Етос – основните ценности и култура на организацията

•Цел –  Професионални цели

• Теория – Как можете да добавите стойност? мисли и идеи за решения и действия, които трябва да бъдат предприети

 

Ние ви водим през етапите на промяна на поведението: предварително съзерцание, съзерцание, подготовка, действие, поддържане, рецидив и нулиране.

Резултатите 

Приобщаващо лидерство и Повишено равенство и справедливост

Разнообразните екипи стимулират креативността и иновациите

Разнообразието на работното място създава по-големи възможности за професионално израстване

По-добро вземане на решения и По-голямо чувство за безопасност и принадлежност

 

По-силна устойчивост и способност за адаптиране към промените

 

По-отворени за обсъждане и управление на проблеми с психичното здраве

 

Подобрени умения за решаване на конфликти и проблеми

 

Повишена емпатия и разбиране на нуждите на клиента

По-висок ръст на приходите and Повишена способност за набиране на разнообразен набор от таланти

„Разнообразната комбинация от гласове води до по-добри дискусии, решения и резултати за всички.“

 

Sundar Pichai 

bottom of page